Створення: 14.02.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/03/2014

Приватне акцiонерне товариство «Управління механізації будівництва» скликає загальні збори акціонерів 20.03.2014р. о 10.00 за адресою73000, м.Херсон., вул.Макарова, 44, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревізора товариства.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.03.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до директора.

Реєстрація учасників 20.03.14 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 386/455.
 • Основні засоби 251/264.
 • Довгострокові фінансові інвестиції 35/35
 • Запаси 34/35.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 64/118.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8/2.
 • Власний капітал 703/703.
 • Статутний капітал 8/8.
 • Довгострокові зобов’язання 38/37.
 • Поточні зобов’язання 30/36.
 • Збиток -396/-328.
 • Кількість акцій 16578/16578.
 • Чисельність працівників 9/10.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 31(1784) від 14.02.14.