Створення: 10.06.2015

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду – 06/06/2015

Приватне акцiонерне товариство «Управлiння механiзацiї будiвництва» повiдомляє про прийняття рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення:

  1. Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення: загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Управлiння механiзацiї будiвництва»
  2. Причини рiшення: зменшення витрат, пов’язаних з дiяльнiстю такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство.Змiна ж органiзацiйно-правової форми дозволить уникнути цiлого ряду витрат на послуги, що не мають без посереднього вiдношення до господарської дiяльностi товариства i сумарна вартiсть яких досягає значних розмiрiв.
  3. Cпосiб припинення юридичної особи: перетворення.
  4. Дата прийняття рiшення акцiонером: 06.06.2015.
  5. Результати голосування: «за» – голосiв, що становить 100% до загальної кiлькостi голосiв, «проти» – 0 (нуль) голосiв.
  6. Повне найменування юридичної особи правонаступника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Управлiння механiзацiї будiвництва».
  7. Розмiр статутного капiталу правонаступника: 8289,00 (вiсiм тисяч двiстi вiсiмдесят дев’ять) гривень.
  8. Порядок розподiлу активiв та зобов’язань: обмiн акцiй у статутному (складеному) капiталi ПрАТ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА», яке реорганiзується на частки у статутному (складеному) капiталi ТОВ, що створюється внаслiдок перетворення, буде здiйснюватись шляхом видачi акцiонерам ПрАТ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА» письмового зобов’язання щодо обмiну акцiй ПрАТ на вiдповiдну частку у товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю, згiдно з яким ПрАТ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА» зобов’язується в обмiн передачi 100% (16579 шт.) надати їм у власнiсть вiдповiднi 100% 8 289 грн.(вiсiм тисяч двiстi вiсiмдесят дев’ять грн.) часток у статутному (складеному) капiталi ТОВ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА», в строк до державної реєстрацiї ТОВ. Видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi ТОВ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА»: здiйснюється таким чином, щоб вiдсоткове спiввiдношення часток учасникiв ТОВ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА» до загального розмiру статутного капiталу, буде рiвним вiдсотковому спiввiдношенню акцiй акцiонерiв до загального розмiру статутного капiталу ПрАТ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА» на дату державної реєстрацiї товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що створюється шляхом перетворення (реорганiзацiї). Обмiн письмових зобов’язань на частки у статутному капiталi ТОВ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА» вiдповiдно до отриманих письмових зобов’язань, а також видача документiв про пiдтвердження права власностi на частку в статутному капiталi ТОВ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА» здiйснюється до державної реєстрацiї ТОВ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА». З дня державної реєстрацiї ТОВ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА» особи, якi мають зобов’язання, щодо обмiну акцiй на частки у статутному капiталi товариства, що створюється внаслiдок перетворення, зобов’язанi звернутися до ТОВ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА», з письмовою заявою на iм’я Директора товариства за адресою 73000, МIСТО ХЕРСОН, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАКАРОВА, БУДИНОК 44, щодо обмiну письмових зобов’язань на вiдповiдну частку у статутному капiталi ТОВ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА» З дати надходження письмової заяви Товариство зобов’язано надати учаснику частку у статутному капiталi ТОВ «УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА» Iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, ПрАТ «Управлiння механiзацiї будiвництва» на випускало.